نقش نهادهای مدنی و علمای دین در تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

نقش نهادهای مدنی و علمای دین در تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

نقش نهادهای مدنی و علمای دین در تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

نهادهای مدنی به منظور ترویج و نهادینه سازی ارزش های دموکراتیک،تعمیم حاکمیت قانون و مشروعیت بخشی به ساختارهای قدرت سیاسی در کشور فعالیت مینمایند تا  از طریق روشنگری و روشنفکری جامعه به طرف صلح،ثبات،توسعه،گرایش های مدنی ،تسامح و همدیگر پذیری رهنمون گردد.
نهادهای مدنی به عنوان پل ارتباط میان مردم و دولت نقش عمده یی در بازتاب دیدگاه ها ،نیازمندی ها و پیشنهادات مردم  جهت تسجیل در قوانین،طرح ها  پالیسی های عامه دارد.
از لحاظ تاریخی،جریان های مدنی و روشنگری متعددی در افغانستان شروع به کار نمودند و  مباحث مختلف مانند دموکراسی،حقوق بشر،انتخابات،حاکمیت قانون را دادخواهی و مورد حمایت قرار دادند.
با شکل گیر فضای جدید سیاسی-مدنی بعد از سقوط رژیم مستبد طالبان،نهادهای مدنی در کشور  غرض  کمک به استقرار سیاسی،تامین عدالت اجتماعی،تحقق دموکراسی وایجاد حکومتداری سالم تشکیل گردیدند و هم اکنون این نهادها تاثیر مهم و  فوق العاده یی بر تمام سطوح زنده گی سیاسی-اجتماعی افغانستان دارند.
نیروهای امنیتی و دفاعی یک کشور زمانی میتوانند مقبولیت و محبوبیت اجتماعی داشته باشند و مورد اعتماد و حمایت تمام مردم قرار گرفته و همکاری و هماهنگی  معنادار میان مردم و نیروهای امنیتی بوجود می آید که زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر آنها ازطرف نهادهای مدنی بازتاب یافته  و مورد تقدیر و تشویق این نهادها قرار گیرند.
در همین راستا،نهادهای جامعه مدنی کمپاین وسیع حمایت از نیروهای امنیتی را با نصب پوسترها،بروشورها راه اندازی نموده و این نوع اقدامات مسلما روحیه یی  نیروهای امنیتی ،رضایت و  اعتماد مردم را بیشتر ساخته و نیروهای امنیتی،مشکلات،خواستها و پیشنهادات شانرا جهت بهبود امور و موثریت کاری از طریق نهادهای مدنی به توجه سران حکومت و مقامات مربوطه میرسانند،اصلاحات در راس و قاعده یی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای کارآمدی و موثریت بیشتر، یکی از توصیه های نهادهای مدنی است که در محور توجه دولت افغانستان  و همکاران بین المللی آن  قرار گرفته است. موضوع جندر و تشویق زنان برای گرفتن سهم فعال و پیوستن در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور در جامعه سنتی افغانستان که در گذشته دشوار به نظر میرسید، توسط فعالیت های گسترده  و ذهنیت سازی نهادهای مدنی  صورت گرفته است.
از آنجائیکه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور،با ده ها گروه مخالف دولت در نبرد و رویا رویی قرار دارند و این مسله ابهامات و پیچیده گی های زیادی ر ا فراراه این نیروها  بوجود آورده است،نهادهای مدنی به تعریف دشمن ،منابع و خواستگاه های دشمن ،اهداف پیدا و پنهان دشمن پرداخته اند تا وضاحت و سهولت های لازم  برای شناخت دشمن و مقابله مشروع و موثر علیه آنان و تامین امنیت مردم  به میان آید.
نهادهای مدنی با برگزاری محافل و سایر اقدامات تشویقی از مبارزات و رشادت های نیروهای امنیتی تقدیر به عمل می آورند و 9 حوت هر سال به نام این نیروها مسما گردیده و در این روز نهادهای مدنی دسته های گل و دیگر تحایف را برای تقدیر از کارکردهای این نیروها به آنها تقدیم مینمایند.
موازی به کار نهادهای مدنی،علمای دین نیز نقش برجسته یی و اساسی  در حمایت معنوی  و قدردانی از نیروهای امنیتی دارند.
مخالفین مسلح دولت با استفاده از برداشت های های دینی،جنگ در افغانستان را توجیه دینی مینمایند که در آن خود حق و دیگران باطل،محکوم ، غیر مسلمان و واجب القتل قلمداد میگردند و تا کنون با استفاده از این ابزار  دست به سربازگیری زده، طالبان و سایر گروهای  تروریستی،قبیح ترین جنایات شانرا با پوشش های  دینی توجیه مینمایند تا تنور جنگ،خشونت و ناامنی را در این کشور گرم نگهدارند.
علمای دین از طریق منابر ومساجد  و کاربرد  مفاهیم و آموزه های دینی،در نکوهش و غیر شرعی دانستن اهداف و فعالیت های دشمنان و تقویت ساختارهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی،زمینه را برای روحیه بخشی،اتحاد و همسوی میان سربازان قهرمان و  جان به کف فراهم میسازند.
به باور علمای دین،جنگ در افغانستان،کشتار و جنایات بی رحمانه یی دشمن،انفجار و انتحار هیچ گونه اساس و مبنای شرعی نداشته و مخالفین مسلح با اشاره حامیان بیرونی شان از حساسیت های دینی مردم افغانستان استفاده سو مینمایند تا پیشرفت ها و دست آوردهای سیاسی،امنیتی،اقتصادی و اجتماعی یک و نیم دهه اخیر افغانستان را تضعیف نمایند.
بخش های عقیده تی و دینی ساختارهای امینتی و دفاعی کشور،در همکاری با علمای دین،برنامه های موثر و مفید را جهت فراگیری آموزش های دینی و انگیزه بخشی برای وطن دوستی و مقابله با دشمن روی دست گرفته اند و این امر زمینه های مساعدی برای علاقمندی و پیوستن مردم به صفوف نیروهای امنیتی و رشد ظرفیت های معنونی این  نیروها فراهم نموده است.
درنتیجه کار نهادهای مدنی و تبلیغ علمای دین ،روز به روز مخالفین مسلح اساس و مشروعیت جنگ شانرا  از دست داده و مردم علیه مخالفین بسیج گردیده، نیروهای فداکار امنیتی افغان از جایگاه ویژه یی  درمیان مردم برخوردار گردیده اند و میزان اعتماد ،همکاری و باورمندی مردم نسبت به آنها در حال افزایش میباشد.

موضوعات مرتبط

میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
Posted by iam | May 8, 2018
میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
مسله میهن دوستی و دفاع از حاکمیت ملی،نوامیس ملی،تمامیت ارضی و منافع ملی کشور که کلیت های ارزشی یک جامعه محسوب میگردد،در سرلوحه یی اهداف و مبارزات نیروهای امینتی هر...
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
Posted by iam | May 8, 2018
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات تروریستی در مساجد و اماکن مقدس در روزهای...
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
Posted by iam | May 8, 2018
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
بعد از رویداد یازده سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا برای ازبین بردن لانه های تروریزم به افغانستان حمله نظامی نمود و بعد از سقوط طالبان،بیشتر از یکصد هزار نیروی آمریکایی...