پیام ها

Ahmad Mohammad
احمد محمدافغانستان من، مسولیت من!

اسم من احمد محمد است. من یک دکاندار هستم و می خواهم از طریق دکانداری برای وطنم خدمت کنم.

Zelgai
ذلگیافغانستان من، مسولیت من!

اسم من ذلگی است. من یک دکاندار هستم و می خواهم از طریق دکانداری برای وطنم خدمت کنم.

Abdul Samad
عبدالصمدافغانستان من، مسولیت من!

اسم من عبدالصمد است. من یک تکسی ران هستم و می خواهم از طریق پیشه ی خود برای وطنم خدمت کنم.

Abdul Munir Ahadi
عبدالمنیرافغانستان من، مسولیت من!

اسم من عبدالمنیر احدی است. من یک گل ساز هستم و می خواهم از طریق پیشه ی خود برای وطنم خدمت کنم.

نوید صادقیافغانستان من، مسولیت من!

اسم من نوید صادقی است. پیشه ی صنایع دستی را دارم و می خواهم از طریق پیشه ی خود برای وطنم خدمت کنم.

Eid Mohammad
عید محمدافغانستان من، مسولیت من!

اسم من عید محمد است. من یک تن از کارمندان شاروالیهستم و می خواهم از طریق دکانداری برای وطنم خدمت کنم.

Hamidullah
حمید اللهافغانستان من، مسولیت من

اسم من حمید الله است. من یک زرگر هستم و می خواهم از طریق پیشه ی خود برای کشور خود خدمت کنم.

Sayed Soraj Miri
سید صورج میریافغانستان من، مسولیت من!

اسم من سید صورج میری است. من کارمند یک شرکت مسافرتی هستم و می خواهم از طریق پیشه ی خود برای وطنم خدمت کنم.