بیایید همدیگر را به آغوش بکشیم

بیایید همدیگر را به آغوش بکشیم: 

این یک کمپاین برای ترویج وطن پرستی میان افغانها در سراسر افغانستان از طریق محتوای دیجیتالی است. این کمپاین در اکتوبر آغاز شد و ویدیوی از مردم گرفته شد که نمایانگر حمایت شان از همبستگی بود.